Navigation


 Publikovanie na nete


 Go back to the forum

Slovensko a Sloveni   

Your first publication

Adam | Published Št december 07, 2017 7:27 pm | 283 Prezreté

Čo je publikácia? Načo to je ? Vďaka tejto novej zóne venovanej vám a vašim členom vám publikačný systém umožňuje písať články, komunikovať niektoré poznatky alebo informácie, ktoré chcete zdieľať. V publikačnej časti sa totiž netýka toho, že by sme mali robiť tému, aby sme si navzájom odpovedali, ale aby sme spoločne písali, zdieľali a vytvárali jedinečný obsah, ktorý spája poznatky všetkých: výukové programy, články, novinky, recepty, charakter súbory pre RPG atď. Tento druh obsahu je alternatívou témy fóra. Je optimalizovaný pre používateľov mobilných telefónov. Ako sa to používa ? Záleží len na vás a vaše potreby!
Ako upraviť povolenia publikácií?

Povolenia publikácií je možné upraviť tak, aby definovali, ktorí užívatelia, členovia alebo skupiny môžu publikovať, upravovať, moderovať alebo prečítať obsah. Ak to chcete urobiť, musíte sa pozrieť na moderovanie "Publikácie" v časti "Moduly" vášho administratívneho panelu.
Ako moderovať publikácie?

Každá nová publikácia musí byť moderovaná niekým pred publikovaním. Pred sprístupnením na internete pre používateľov musí byť publikácia schválená moderátormi tejto sekcie.

Týmto spôsobom sa niekoľko členov môže zúčastniť na redakcii publikácie s cieľom zvýšiť jeho obsah. Každá verzia publikácie bude musieť byť moderovaná pred tým, ako ju členovia a návštevníci uvidia.
Ako získať prístup k publikačnej sekcii?

Prístup k publikačnej sekcii môžete získať pomocou hlavného menu fóra a potom kliknutím na tlačidlo "Publikácia". Sekcia publikácií má moderný, minimalistický a ergonomický dizajn, ktorý je úplne nezávislý od reštitúcie fóra. Účelom je, aby bol 100% kompatibilný s mobilnými stránkami a projektom AMP.
Čo je projekt AMP?

Projekt "Zrýchlené mobilné stránky" (alebo AMP) je iniciatíva otvoreného zdroja, ktorú drží niekoľko vyhľadávacích nástrojov, ako je Google. Umožňuje editorom ľahko vytvárať obsah a okamžite ho načítať všade. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti AMP: www.ampproject.org.

V dôsledku toho stránky, ktoré sú kompatibilné s AMP, majú zrýchlené načítanie a lepšiu SEO vo vyhľadávačoch.

ORIGINAL IN ENGLISH:

What is a publication ? What is it for ? With this new zone dedicated to you and your members, the publication system permits you to write articles together, to communicate some knowledge or informations you want to share. Indeed, in the publication section, it's not about making a topic to answer to each other, but to write together, to share, to make a unique content that puts in common the knowledge of everybody : tutorials, articles, news, recipes, character's files for RPG, etc... That kind of content is an alternative of the forum topics. It's optimized for the users on mobiles. How to use it ? It's up to you and your needs !

How to modify the publications permissions ?

The permissions of the publications can be modified in order to define which users, members or groups can publish, modify, moderated or read those contents. To do it, you have to look for the "Publications" moderation in the "Modules" part of your administration panel.

How to moderate the publications ?

Each new publication has to be moderated by someone before being published. Indeed, before being available online for the users, a publication has to be approved by the moderators of this section.

In this way, several members can take part of a publication redaction in order to enhance its content. Each version of the publication will have to be moderated before the members and visitors can see it.

How to access to the publication section ?

You can access to the publication section by using the main menu of the forum, and then going on the "Publication" button. The publications section has a modern, minimalist and ergonomic design, which is totally independant from the reste of the forum. The purpose it to be 100% compatible with the mobile pages and the AMP project.

What is the AMP project ?

The "Accelerated Mobiles Pages" project (or AMP) is an open source initiative, holded up by several search engines such as Google. It allows the editors to create easily a content and to load it immediatly everywhere. If you want to know more about AMP : www.ampproject.org.

As a result, the pages which are compatible with AMP have an accelerated loading and a better SEO on the search engines.

About the author